Київський район. Інформаційно-бібліотечний медіа центр
 
Dонецького НВК "ЛIТ СIТ ЗОШ №61"
ЗНО

Документация

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНИЙ МЕДІА-ЦЕНТР (ІБМЦ)

ДОНЕЦЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ 61

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Інформаційно-бібліотечний медіа-центр (далі - ІБМЦ) є структурним підрозділом Донецької спеціалізованої з інформаційних технологій загальноосвітньої школи № 61 (далі – Донецької СІТ ЗОШ № 61),  складовою цілісної системи інформатизації школи.

 1. 2. У своїй діяльності ІБМЦ керується Конституцією України, законами України, іншими чинними нормативно-правовими актами в галузі освіти й культури, Концепцією інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України, затвердженою Постановою Президії Академії педагогічних наук України від 26.01.2006 року № 1/6-7, регламентуючими документами органів управління освітою, рекомендаціями Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Статутом Донецької СІТ ЗОШ № 61, Положенням про ІБМЦ.

http://klasnaocinka.com.ua/ru/library/polozhennya--pro-informatsiino-bibliotechnii-media.html

 

Правила користування

інформаційно-бібліотечним медіацентром

(ІБМЦ)

І. Загальні положення


1.1. Правила користування ІБМЦ Донецької СІТ ЗОШ № 61 розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу " із змінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000р.", "Типових правил користування бібліотеками в Україні", "Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу", затверджених наказом міносвіти України від 14.05.1999 р. № 139.

1.2. Правила користування ІБМЦ - це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів ІБМЦ, права та обов'язки користувачів ІБМЦ.

1.3. ІБМЦ - інформаційний , культурний, освітній заклад, що має упорядкований фонд документів і надає їх у тимчасове користування фізичним та юридичним особам.

http://klasnaocinka.com.ua/ru/library/pravila-koristuvannya--informatsiino-bibliotechnim.html

 

План роботи

інформаційно-бібліотечного медіа центру

на 2013-2014   навчальний рік

http://klasnaocinka.com.ua/ru/library/plan-roboti-ibmts-na-2013-2014-navchalnii-rik.html

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ЗАВІДУВАЧА

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОГО МЕДІАЦЕНТРУ (ІБМЦ)

       ДОНЕЦЬКОЇ СІТ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 61

1. Загальні положення

1.1. Завідуюча ІБМЦ загальноосвітнього навчального закладу (далі Завідувач) підпорядковується безпосе­редньо директору.                                                     

 1. 2  Завідувач призначається і звільняється з посади директором загальноосвітнього навчального закладу.
 2. 3 . На посаду Завідувача бібліотеки призначаються фахівці:
 • з вищою бібліотечною освітою без урахування стажу роботи;
 • з вищою педагогічною або середньою спеціальною освітою і стажем роботи не менше 3 років.

1.4. У своїй діяльності Завідувач керується чинним законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу; постановами Уряду України, які визначають розвиток культури; керівними документами органів управління з питань бібліотечної роботи; правилами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; статутом і Правилами внутрішньо­го трудового розпорядку навчального закладу, даною Інструкцією.                                                                                                                    

http://klasnaocinka.com.ua/ru/library/posadova-instruktsiya-zaviduvacha-informatsiino-bi.html

 

ПОСАДОВА

ІНСТРУКЦІЯ БІБЛІОТЕКАРЯ

ДОНЕЦЬКОЇ  СІТ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 61

1. Загальні положення

 1. 1  Бібліотекар загальноосвітнього навчального закладу підпорядкований    безпосередньо завідувачу ІБМЦ.
 2. 2  Бібліотекар призначається і звільняється з посади директором загальноосвітнього навчального закладу за поданням завідувача ІБМЦ.
 3. 3  На посаду бібліотекаря призначаються фахівці з вищою або середньою спеціальною освітою без урахування стажу роботи.
 4. 4  У своїй діяльності бібліотекар керується чинним законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу; постановами Уряду України, які визначають розвиток культури; керівними документами органів управління з питань біб­ліотечної роботи; правилами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, даною Інструкцією. 
 5. http://klasnaocinka.com.ua/ru/library/posadova--instruktsiya-bibliotekarya--donetskoyi--.html

 

Посадова інструкція бібліотекаря навчального закладу

Назва організації вищого рівня                                                 Гриф затвердження

Назва навчального закладу

Посадова інструкція бібліотекаря навчального закладу

00.00.0000        №________

Місце складання

1. Загальні положення

 1. 1 Бібліотекар навчального закладу призначається на посаду та звільняєть­ся з неї директором закладу.
 2. 2 Бібліотекар навчального закладу підпорядковується безпосередньо ди­ректору закладу.
 3. 3 У своїй діяльності бібліотекар навчального закладу керується розпоря­дженнями директора закладу, статутом, локальними актами та правилами вну­трішнього розпорядку навчального закладу, Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями та методичними рекомендаціями Міністерства осві­ти і науки, молоді та спорту України та Міністерства культури і туризму України, відповідних органів управління освіти, міжнародними правовими актами, Загаль­ною Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини.

http://klasnaocinka.com.ua/ru/library/posadova-instruktsiya-bibliotekarya-navchalnogo-za.html